сайта е в пробен период                                   tel: +359 889 500 421;

Политики за поверителност

 

 

Въведение
Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази политика обяснява какво ще направим с личните ви данни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ

„Прима Инвест БГ“ ООД осигурява защитата на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните).
Нашите правила описват вида лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме установили, очертаващи нейното използване и съхранение, както и споделянето на определени видове лична информация при определени ограничени обстоятелства, процедурите, които трябва да следвате, ако имате някакви въпроси или искания по отношение на личната ви информация или на нашите правила и процедури.
Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайта, социалните мрежи и търговските обекти на „Прима Инвест БГ“ ООД- дружество, собственик на ски център „Картала“ .
Данни за контакт с „Прима Инвест БГ“ ООД
„Прима Инвест БГ“ АООД е дружество, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 101650500, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, п.к.2700, община Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 48.
Събиране на лични данни
Според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година лични данни представлява всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано. За лични данни следва да се считат име, идентификационен номер, местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на определено физическо лице. В тази политика лични данни означава всякаква информация за Вас, като например имената Ви, дата на раждане, ЕГН/ЛНЧ, личния Ви идентификационен номер; снимка, пощенски адрес, номера на документ за самоличност (лична карта, паспорт), адрес на електронната поща, телефонен номер, информация за участието ви в програмата за Лоялни клиенти, предоставяща ви различни привилегии, информация за участието ви в организирани от нас игри и други Ваши данни, които сте ни предоставили при ползването на предлагани от нас услуги и чрез които може да бъдете идентифицирани еднозначно.
Освен изброените може да бъде да бъдат събирани, съхранявани и използвани следните видове лична информация:
-информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
– информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
– информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
– информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името ви, профилна снимка, пол, рождена дата, семеен статус, интереси и хобита, образование и заетост;
– информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;
– информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
– информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
– информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;
– информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;
– информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
– всяка друга лична информация, която ни изпращате.
Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица.
Съгл. Регламент (ЕС) 2016/679 „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Личните данни, които обработва „Прима Инвест БГ“ ООД са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

Обработването на лични данни се извършва, при наличие на някое/няколко от следните основания:
1. Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
2. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага по отношение на „Прима Инвест БГ“ ООД в качеството му на администратор на лични данни.
3. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
4. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Прима Инвест БГ“ ООД в качеството му на администратор на лични данни;
5.Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. В случаите, когато личните данни се обработват единствено на основание дадено съгласие, субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време, с изключение на случаите при които обработването на данните е основано и на т.1 и/или т.2, посочени по-горе.
6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.
Вие имате следните права по отношение обработването на Вашите лични данни:

1. Право да бъдете информирани.
2. Право на достъп.
3. Право на коригиране.
4. Право на изтриване.
5. Право да искате да се ограничи обработката
6. Право на преносимост на данни.
7. Право на възражение.
8. Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране (когато е приложимо).
„Прима Инвест БГ“ ООД предлага целеви отстъпки /напр. отстъпка в цената на карти и билети за съоръженията/ за определени възрастови категории, при ползване на които е необходимо да отразим датата Ви на раждане или номер на документ, удостоверяващ условията даващи право на лицето да закупи съответната категория услуга, за да спазим изискванията на счетоводното и данъчно законодателство, като при заплащане и ползване на услугата е нужно да проверим документите Ви за самоличност или съоветния друг документ, удостоверяващ условията.
Предоставената от Вас информация може да бъде използвана, за да Ви изпращаме полезна информация за специални предложения, промоционални инициативи и нови продукти и услуги, някои от които могат да бъда представяни съвместно с други организации. В такъв случай Вашите лични данни ще бъдат ползвани само при получаване на изрично Ваше съгласие.

– С оглед безопасността на туристите в ски зона „Картала“ ние може да използваме част от събраните лични данни, в това число и от инсталираната система за видеонаблюдение за разкриване и предотвратяване на измами, кражби и други нежелани дейности. В някои случаи може да се наложи да използваме Вашата информация, за обработване и разрешаване на правни спорове, за прилагането на правилата за ползване на услугата “ски оборудване под наем“, ‘‘ски/сноуборд училище‘‘, „ползването на съоръжения в Ски център „Картала“, чрез закупена лифт карта“ и др., за спазване на установените в Ски центъра правила и за изпълнение на законосъобразни искания от правоприлагащ орган или правомощия.
Къде съхраняваме и трансферираме Вашите лични данни?
– Ние съхраняваме Вашите лични данни в електронен вид на собствени сървъри, находящи се на територията на Република България с високо ниво на информационна сигурност. Ние не събираме, не обработваме и не разкриваме чувствителни лични данни, като раса, религия, или политическа принадлежност. Ние може да разкрием Вашите лични данни извън нашата група:
1. В случай, че продадем или закупим бизнес или активи, при което може да се наложи да разкрием личните Ви данни към продавача/купувача.
2. Ако бизнесът ни е закупен от трета страна, при което личните данни за всичките ни клиенти ще бъдат част от активите, които трансферираме към купувача. Тези трансфери ще бъдат съобразени с условията на конфиденциалност и защита на личните Ви данни и условията на поверителност ще бъдат запазени и валидни.
Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:
– Резервации/ Заявка за покупка на лифт карти и услуги
Когато правите резервация или заявка за услугите ни, е необходимо да ни предоставите Ваши лични данни, за да Ви идентифицираме, в случай на необходимост да се свържем с Вас и за да предоставим в последствие услугите, които сте заплатили. Тази информация обикновено включва Вашите имена, държава на постоянно пребиваване, дата на раждане, e-mail адрес, както и данни за тегло, височина, номер на обувки, степен на владеене на ски/сноуборд, както и езиковите Ви предпочитания, в случай, че се заявява оборудване и ски училище.
– администриране на нашите уебсайт и бизнес;
– персонализиране на уебсайта ни за вас;
– активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
– да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;
– доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
– да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;
– да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;
– да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
– да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
– да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);
– осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);
– справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
– предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
– потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)
– други цели.
Ако предоставите лична информация за публикуване в уебсайта ни, ние ще публикуваме и в противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което ни давате.
Личните ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уебсайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.

Оповестяване на лични данни
– Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.
– Може да оповестим личните ви данни на всеки член от групата на нашите компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всичките ѝ дъщерни дружества), както е необходимо за целите, изложени в тази полица.
– Може да оповестим личната ви информация:
– до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
– във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
– за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);
– на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);
– на всеки човек, който вярваме, че може да с яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.
Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.
Уебсайтове на трети страни
Нашият уебсайт включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.
Бисквитки
Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките. {ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩАТА ФРАЗА Ние използваме само бисквитки за сесия / само настойчиви бисквитки / бисквитки и настойчиви, и за сесия, в нашия уебсайт.}

Имената на бисквитките, които използваме в уебсайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу: използваме Google Analytics и Adwords в уебсайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител посещава уебсайта / следи потребителите, докато те управляват уебсайта / подобрява използваемостта на уебсайта / анализира употребата на уебсайта / администрира уебсайта / предотвратява измама, за да подобри сигурността на уебсайта / персонализира уебсайта за всеки потребител / цели се в рекламите, които може да не са в интерес на конкретните потребители;
Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например: в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;
във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;
в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.
Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уебсайта ни.
Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:
в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835 );
във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;
в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”
Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове
„Прима Инвест БГ“ ООД си запазва правото периодично да актуализирам тази политика, поради което Ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате.

– –